Isikuandmete töötlemise üldtingimused

Isikuandmete töötlemise üldtingimused

1. Üldsätted. Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud Uuemõisa Autokeskus OÜ ning neid tingimusi järgivad isikuandmete töötlemisel kõik Uuemõisa Autokeskuse koosseisu kuuluvad ühingud, mille nimekiri ja kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel https://www.uak.ee/ Uuemõisa Autokeskus OÜ vastutab Uuemõisa Autokeskuse isikuandmete töötlemise korralduse ning käesolevate tingimuste järgimise eest. Uuemõisa Autokeskusel on õigus Teiega lepingu sõlmimisel sätestada täiendavaid isikuandmete töötlemise tingimusi.

2. Millistel eesmärkidel me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme? Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid eelkõige Teiega lepingute sõlmimise (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise) ning Teie ees lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil. Teie nõusolekul kasutame andmeid Teile uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saatmiseks. Võime kasutada Teie isikuandmeid ka muudel eesmärkidel vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatule.

3. Milliseid andmeid me Teilt kogume ja milleks me neid eelkõige kasutame? Kogume Teiega lepingu sõlmimise või lepingu sõlmimise eelsete toimingute käigus Teilt järgmisi andmeid, sealhulgas isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-post, juhiloa number, kujutis (nt juhiloa foto), sõiduki VIN number, mootorinumber ja registreerimisnumber. Hilisema suhtluse ja lepingute täitmise käigus salvestame ka Teie kohta käiva lepingulise teabe (st info Teie tellimuste, lepingute, maksete, sõiduki ja sellega seotud tööde ja kahjujuhtumite ajaloo, saadetud kirjade ja teadete kohta jms). Vajadusel võime küsida Teilt täiendavaid andmeid või koguda andmeid avalikest andmebaasidest, näiteks juhiloa kehtivuse kontrollimiseks enne proovisõidu tegemist. Kui Te meile lepingu sõlmimiseks või täitmiseks vajalikke andmeid ei esita või esitate valeandmeid, ei saa me Teiega lepinguid sõlmida või neid täita.

Võime Teiega lepingu sõlmimise, lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise või lepingu täitmise eesmärgil Teie andmeid koguda, salvestada, säilitada, edastada, kasutada ja muul asjakohasel viisil töödelda eelkõige

järgmiste toimingute tegemiseks:

* Teiega suhtlemine lepingu sõlmimiseks, lepinguga seotud informatsiooni edastamiseks ja seoses muude lepinguliste küsimustega. Näiteks võime saata Teile teateid hooldustööde valmimise kohta või arvete maksmise meeldetuletusi;

* Teie taotlusel Teile pakkumiste ja tooteinformatsiooni edastamine;

* lepingu sõlmimiseks (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks) või täitmiseks vajalike andmete edastamine teistele Uuemõisa Autokeskuse koosseisu kuuluvatele ühingutele ning koostööpartneritele (maaletooja, tootjad, tarnijad, krediidiasutused, õigusnõustajad jne);

* arvete koostamine ja saatmine ning raamatupidamine;

* riskide ennetamine ja vältimine, sealhulgas volitatud IT-teenuse pakkujale arvutisüsteemi hooldamise, tehniliste probleemide lahendamise ja andmete turvalisuse tagamise eesmärgil andmetele ligipääsu võimaldamine;

* enne Teiega proovisõidu lepingu sõlmimist või muudel juhtudel enne meie mootorsõiduki Teie kasutusse andmist võime kontrollida avalikust andmebaasist Teie juhiloa kehtivust.

4. Millal küsime Teilt nõusolekut? Kui soovime Teie andmeid töödelda eesmärgil, milleks meil ei ole lepingust ega seadusest tulenevat muud õiguslikku alust, küsime Teilt nõusolekut. Nõusoleku saamisel töötleme Teie

andmeid vastava eesmärgi ulatuses ja piirides.

Näiteks võime Teilt nõusolekut küsida järgmiste toimingute tegemiseks:

* Teile e-posti või telefoni teel oluliste meeldetuletuste saatmine näiteks hoolduste ja rehvivahetuste kohta;

* Teile e-posti või telefoni teel uudiskirjade, kaupade ja teenuste pakkumiste ning õnnitluste saatmine Uuemõisa Autokeskuse koosseisu kuuluvatelt ühingutelt. Uudiskirjad ja pakkumised võivad sisalda pakkumisi ka meie poolt esindatud brändide ning koostööpartneriteks olevatelt liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatelt;

* Teile e-posti või telefoni teel kutsete saatmine Uuemõisa Autokeskuse või meie esindatud brändide üritustele;

* Teile e-posti teel Uuemõisa Autokeskuse ja meie esindatud brändide tagasisideuuringute saatmine kas Uuemõisa Autokeskuse koosseisu kuuluvate ühingute poolt või uuringufirmade vahendusel.

Lisaks eeltoodule võime Teilt nõusolekut küsida ka Teie andmete muul viisil kasutamiseks.

Teil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, kirjutades aadressile keskus@uak.ee või pöördudes meie esindustesse, ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust.

5. Kuidas me Teie andmeid veel võime kasutada? Võime kasutada Teie andmeid ka alltoodud eesmärkidel ja viisil, muuhulgas, kui meil on selleks õigustatud huvi. Õigustatud huvi alusel töötleme Teie isikuandmeid alles pärast nn 3-astmelise testi läbiviimist, millega tuvastame, et on olemas meie õigustatud huvi, et selle õigustatud huvi alusel Teie isikuandmete töötlemine on meie jaoks vajalik ning et töötlemine on vastavuses Teie huvide ja õigustega. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.

* Teie taotlusel (nt liisingu-, järelmaksu või kindlustuslepingu sõlmimiseks) võime edastada Teie andmeid oma koostööpartneriteks olevatele liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatele, kes sel juhul töötlevad omakorda Teie andmeid Teiega lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Vajadusel võime koguda Teilt selleks täiendavaid andmeid.

* Võime edastada Teie isikuandmeid teistele Uuemõisa Autokeskuse koosseisu kuuluvatele ühingutele sisehalduse eesmärgil, kui see on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmisel või meie õigustatud huvi alusel, arvestades kohalduvatest andmekaitseregulatsioonidest tulenevaid piiranguid.

* Võime oma õigustatud huvi alusel Teie isikuandmeid töödelda seoses oma kliendibaasi haldamise ja analüüsiga turunduslikel või statistilistel eesmärkidel.

* Võime edastada Teie andmeid muudele isikutele, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks (näiteks kohtutele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, kohtutäituritele) või meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

* Meie esindustes on videovalve. Kui Te külastate meie esindusi, jääb Teie kujutis valvekaamerate salvestistele. Valvekaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi. Valvekaamerate kasutamise tingimusi on kirjeldatud allpool.

6. Kuidas me kasutame valvekaameraid? Meie esindustes on ööpäevaringne videovalve hoone sees ja väljas. Hoonest väljas paiknevad kaamerad jälgivad kogu hoone ümbrust ning hoone sees asuvad kaamerad jälgivad müügisaali ja töökoda. Valvekaamerate vaatevälja alale nii hoone sees kui väljas on paigaldatud vastavasisulised kleebised või sildid.

Valvekaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi ja eesmärgiks meie töötajate ja klientide kaitse ning meie, meie töötajate ja klientide vara kaitse kadumise, hävimise, varguse või kahjustumise eest, kahju ennetamine ning kahju tekkimisel vastutavate isikute kindlakstegemine. Näiteks võime kaamerasalvestisi kasutada asjaolude väljaselgitamiseks kliendi sõidukile kahju tekkimisel, vara kadumisel või sularahatehingutega seotud pretensioonide korral. Võime kaamerasalvestisi vaadata ka siis, kui see on vajalik klientide kaebuste lahendamiseks, samuti valvesüsteemide haldamise eesmärgil, eelkõige et kontrollida või testida, kas kaamerad on töökorras. Me kinnitame ja tagame, et valvekaamerate salvestisi kasutatakse üksnes siis, kui see on vajalik mõnel eelnimetatud eesmärgil.

Ligipääs valvekaamerate salvestistele on üksnes piiratud hulgal kindlaksmääratud isikutel, sealhulgas kaameraid ja salvestisi haldaval turvafirmal, ning me teeme kõik mõistlikult vajaliku salvestiste turvalise töötlemise ja säilitamise tagamiseks. Me ei edasta valvekaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lähtuvalt eelnevalt kirjeldatud kaamerate kasutamise eesmärgist või kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadusele. Näiteks võime varguse korral asjakohased salvestised politseile edastada.

7. Kellel on veel Teie andmetele ligipääs? Lisaks muudele käesolevates tingimustes nimetatud isikutele võivad Teie andmetele ligipääsu saada kõik Uuemõisa Autokeskuse koosseisu kuuluvad ühingud ning nende töötajad ja volitatud isikud oma tööülesannete täitmise käigus, samuti IT-, raamatupidamis-, turundus-, jm tugiteenuste osutajad, krediidiasutused ning muud isikud, kellele andmete edastamine on vajalik käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel või kellele oleme vastavalt seadusele kohustatud andmeid edastama (eelkõige riigiasutused). Kõik Uuemõisa Autokeskuse koosseisu kuuluvad ühingud ning meie koostööpartnerid, kellele me Teie andmeid edastame, on kohustatud hoidma Teie andmeid konfidentsiaalsena. Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.

8. Kui kaua me Teie andmeid säilitame? Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni me vajame neid lepingu täitmiseks või meie õigustatud huvi alusel ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida, või kuni andmete säilitamine on meile kohustuslik (üldjuhul kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist). Valvekaamerate salvestisi ning konkreetse kasutajaga seostatavat teavet säilitatakse 1 kuu välja arvatud juhul, kui kauem säilitamine on vajalik vastavate süsteemide kasutamise eesmärgi täitmiseks, eelkõige kui andmeid kasutatakse või plaanitakse kasutada kuriteo- või väärteomenetluses või tsiviilvaidlustes. Sellisel juhul säilitatakse asjakohaseid andmeid kuni see on vastava eesmärgi täitmiseks vajalik, näiteks nõuete aegumiseni või vastava menetluse lõppemiseni.

Oma isikuandmete säilitamise kohta täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust alltoodud kontaktidel.

9. Millised on Teie õigused? Teil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada juurdepääs ennast puudutavatele isikuandmetele ning tutvuda, milliseid Teie andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas me töötleme, taotleda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist ning põhjendatud juhtudel piirata, milliseid toiminguid me Teie andmetega teeme, või esitada muid vastuväiteid. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on Teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust. Teil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saamisest, järgides kirjadele või sõnumitele lisatud juhiseid. Samuti on Teil soovi korral õigus saada masinloetaval kujul isikuandmed, mida Te olete meile esitanud ning taotleda nende edastamist mõnele teisele organisatsioonile. Taotlustega pöörduge palun Uuemõisa Autokeskus OÜ poole alltoodud kontaktidel või Uuemõisa Autokeskuse grupi ühingu poole, kellele Te andmed avaldasite.

Kui Teil on pretensioone, kuidas me Teie andmeid kasutame, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

10. Tingimuste muutmine. Uuemõisa Autokeskus OÜ võib käesolevaid tingimusi omal äranägemisel muuta, avaldades vastava info Uuemõisa Autokeskuse veebilehel. Kehtivad tingimused on alati kättesaadavad meie veebilehel https://www.uak.ee/isikuandmete-tootlemise-uldtingimused/. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.

Küsimuste või kaebuste korral võtke meiega ühendust:

Tallinna mnt 78, Uuemõisa alevik, Haapsalu Läänemaa.

telefon 47 24 010

e-post keskus@uak.ee