SõIDUKI KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

 

1.      Üldsätted

üürileandja on käesoleva lepingu tingimustes Oü Uuemõisa Autokeskus.

üürnik on käesolevas lepingus näidatud isik, kes saab lepingu alusel sõiduki valdamis- ja kasutamisõiguse.

Pool või pooled tähendab lepingus üürileandjat ja/või üürnikku nimetatuna vastavalt kas koos või eraldi.

2.      Sõiduki üleandmine ja vastuvõtmine

2.1.    Sõiduki üürnikule üleandmise ja hilisema üürnikult vastuvõtmise eelduseks on käesoleva lepingu allkirjastamine, kus fikseeritakse kellaajaliselt sõiduki üleandmine-vastuvõtmine ja sõiduki seisukord.

2.2.    üürileandja annab üürnikule kasutada sõiduki lepingus sätestatud tingimustel ja korras. üürnik kohustub tasuma rendi ning muud maksed lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

2.3.    Sõiduk loetakse üleantuks või vastuvõetuks pärast lepingu allkirjastamist. Alates sõiduki üürnikule lepingu alusel üleandmisest kuni üürileandja poolt lepingus kirjalikult fikseeritud vastuvõtmiseni, kannab üürnik sõiduki juhusliku hävimise või kahjustamise riisikot ning vastutab kui suurema ohuallika valdaja.

3.      Sõiduki kasutamine ja hooldamine

3.1.    üürnik on kohustatud kasutama sõidukit säästlikult, korrapäraselt ja heaperemehelikult vastavalt sõiduki kasutamise otstarbele. üürnik vastutab sõiduki tehnilise seisukorra (mootoriõli tase karteris, jahutusvedeliku tase jahutussüsteemis, rehvirõhk, õige ja kvaliteetse mootorikütuse kasutamine jm) eest.        

3.2.    Sõiduki  juhil  peab  olema  Eesti  Vabariigis  kehtiv  vastava  kategooria  juhiluba,  vähemalt  kaheaastane  juhistaaź ning minimaalne vanus 21 aastat.

3.3.    üürnikul ei ole õigust sõidukit üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta ümber töödelda, muuta ega kujundada ega teha parendusi.

3.4.    üürnikul on keelatud:

3.4.1   anda sõidukit üle kolmandatele isikutele (s.t isikutele, keda ei ole lepingus märgitud sõidukit kasutama õigustatud isikuks.

3.4.2   viia sõidukit väljapoole Eesti Vabariigi piire üürileandja sellekohase kirjaliku (seaduses sätestatud juhtudel notariaalse) nõusolekuta;

3.4.3   kasutada sõidukit muul otstarbel kui tavapäraseks liiklemiseks (sh, kuid mitte ainult, teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, sporditreeninguteks ja -võistlusteks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks);

3.4.4   sõiduki sisemust või välimust kahjustada/määrida, sh on keelatud sõidukis suitsetada;

3.5.    üürileandjal on õigus kontrollida sõiduki kasutamist kas ise või kolmandate isikute kaudu. Sealhulgas on üürnik teadlik, et sõiduk võib olla varustatud GPS-põhise jälgimissüsteemiga.

3.6.    Kõikvõimalikud kulud (sh, kuid mitte ainult, kütusekulud, parkimiskorra rikkumisest tulenevad sanktsioonid ja trahvid, sh eraparklate leppetrahvid, liikluseeskirjade rikkumisest tulenevad sanktsioonid ja trahvid, sõiduki kahjustamisest tekkinud kulud jne), mis tekivad seoses sõiduki kasutamisega või valdamisega, kannab üürnik.

3.7.    üürnik on kohustatud viivitamatult informeerima üürileandjat, kui:

3.7.1   sõiduk läheb üürniku tahte vastaselt üürniku valdusest välja;

3.7.2   sõiduk kahjustub, hävib või muutub kasutuskõlbmatuks;

3.7.3   toimuvad sündmused, mis mõjutavad või võivad oluliselt mõjutada üürnikku ja selle läbi üürniku võimet täita lepinguga võetud kohustusi.

3.7.4   sõiduk satub õnnetusse või sõidukiga juhtub õnnetus.

4.      Maksed

4.1.    üürnik tasub tasu sõiduki kasutamise ja muude lepingu aluseltasumisele kuuluvate summade eest üürileandja poolt esitatud arve alusel koheselt või vastavalt kliendilepingule. üürileandjal on õigus broneerida üürniku krediitkaardilt rendiperioodiks summa kindlustuse omavastutuse ja täidetud kütusepaagi maksumuse ulatuses. Broneering vabastatakse, kui sõiduk on tagastatud täidetud kütusepaagiga ning vigastamata.

4.2.    Kõik üürileandja poolt üürnikule saadetud arved, teated ja kirjalikud nõuded loetakse üürnikule kätteantuks, kui need on edastatud allkirja vastu või kahe (2) tööpäeva möödumisel vastava arve, teate või nõude postitamisest lepingu tingimustes näidatud aadressil.

4.3.    Juhul, kui üürnik viivitab mistahes lepingu alusel tasumisele kuuluvate summade tasumisega, sh lepingu punktis 3.5 nimetatud kulude tasumisega, kohustub ta tasuma viivist 0,1 % (null koma üks protsenti) tasumisega viivitatud summalt iga viivitatud päeva eest.

4.4.    Juhul, kui lepingu tingimuste kohaselt kuulub tasumisele ettemaks, kohustub üürnik selle tasuma lepingu sõlmimise päeval.

4.5.    Kui sõiduk võetakse rendile vähem kui 4 tunniks, siis on tasu arvutamine tunnipõhine.

4.6.    Tasu arvestamisel korrutatakse sõiduki üürniku kasutuses olemise päevade arv, võttes aluseks reaalne sõiduki üürniku kasutuses emise aeg, lepingu tingimustes sätestatud ööpäevatariifiga.

4.7.    üürniku poolt sõiduki vastuvõtmisega viivitamine ei vabasta üürnikku vastuvõtuviivituses oldud perioodi eest tasu maksmise kohustusest.

4.8.    üürniku poolt sõiduki lepingu tingimustes märgitud üürileandjale tagastamise ajast varasem tagastamine ei vabasta üürnikku kohustusest tasuda tasu perioodi eest mille võrra ta sõiduki varem tagastas.

4.9.    Iga Lepingu tingimustes märgitud sõiduki tagastamise aega ületanud ühe (1) tunni eest kohustub üürnik tasuma leppetrahvi, mille suuruseks on kahekordne sõiduki kasutamise tunnitasu. Sõiduki kasutamise tunnitasu käesoleva punkti tähenduses on arvutatud Lepingu tingimustes märgitud ööpäevatariifi jagamisel 24-ga.

5.      Vastutus

5.1.    üürnik on kohustatud hoidma, valvama ja säilitama sõidukit selliselt, et oleks välistatud sõiduki üürniku valdusest väljaminek üürileandja nõusolekuta. üürnik vastutab täielikult ja tingimusteta sõiduki (sh, kuid mitte ainult, sõiduki päraldiseks olevate võtmete, dokumentide, lisaseadmete, esmaabivahendite jne) säilimise ja korrasoleku eest alates sõiduki üleandmise momendist üürnikule kuni sõiduki tagastamiseni üürileandjale.

5.2.    Kõik sõiduki vigastamisest, hävimisest, üürniku valdusest väljaminekust jm tekkinud kahjud, mida ei kata üürileandjale väljamakstud kindlustushüvitis, hüvitab üürnik viie (5) tööpäeva jooksul pärast üürileandjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamist. Nõude kättesaamisele kohaldatakse punktis 4.2. sätestatut.

5.3.    Täiendavalt jätab üürileandja endale õiguse edastada üürniku kontaktandmed isikule, kes esitab üürileandjale nõude või nõuded seoses sõiduki parkimisel parkimistasu maksmata jätmisega üürniku poolt sõiduki kasutamise perioodil.

6.      Sõiduki tagastamine

6.1.    üürnik kohustub tagastama sõiduki omal kulul lepingu tingimustes märgitud üürileandjale tagastamise ajal üürileandja asukohta, kui pooled ei ole lepingu tingimustest teisiti kokku leppinud.

6.2.    Sõiduk peab olema seisundis, milles üürnik selle sai, võttes arvesse normaalset kulumist. Koos sõidukiga on üürnik kohustatud üürileandjale üle andma sõiduki kogu dokumentatsiooni ja komplekselt kõik muud päraldised, mis olid sõidukiga kaasas selle üleandmisel üürniku kasutusse.

6.3.    üürnik on kohustatud tagastama sõiduki täidetud kütusepaagiga, kui käesolevas lepingus ei ole lepitud kokku teisiti. Sõiduki tagastamisel täitmata kütusepaagiga on üürileandjal õigus nõuda tasu iga tankimata kütuseühiku eest lepingus fikseeritud ulatuses. Nõue ei kohaldu ainult elektri jõul liikuvatele laetava akuga sõidukitele.

6.4.    üürnikul on õigus tagastada sõiduk enne tähtaja lõppu üürileandja esinduse lahtiolekuaegadel ning üürileandja kohustub sõiduki pärast vastava akti allkirjastamist vastu võtma.

6.5.    Juhul, kui üürnik ei tagasta sõidukit lepingus sätestatud tähtaja lõppemisel, on üürileandjal õigus käsitleda sõidukit kui varastatud vara ja rakendada kohaseid meetmeid sõiduki valduse tagasisaamiseks.

6.6.    Sõiduki tagastamine fikseeritakse lepingus kellajalise täpsusega.

7.      Lepingu rikkumise tagajärjed

7.1.    üürileandjal on õigus nõuda sõiduk üürniku valdusest ja kasutusest välja ja leping erakorraliselt üles öelda, kui leiab aset kas või üks alljärgnevatest juhtumistest:

7.1.1   üürnik rikub ükskõik millist lepingu ja sõiduki kasutamise tingimust;

7.1.2   üürnik on esitanud sõiduki oma valdusse ja kasutusse saamiseks mistahes valeandmeid.

7.2.    üürnik kohustub hüvitama üürileandjale kõik lepingu rikkumisest ja sõiduki tagasinõudmisest tekkivad kahjud ja kulud sh, kuid mitte ainult, kohtukulud ja õigusabikulud.

8.      Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

8.1.    Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja kõigil muudel Lepinguga seotud juhtudel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.2.    Kõik lepinguga seotud vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Pärnu Maakohtu Haapsalu Kohtumajas.

9.      Lepingu muutmine

9.1.    Lepingut võib muuta üksnes poolte kirjalikul kokkuleppel.

9.2.    Kõik lepinguga seotud teated tuleb teisele poolele saata üksnes kirjalikus vormis lepingus näidatud aadressile.

10.     Lepingu jõustumine ja kehtivus

10.1.   Leping jõustub selle allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni nõuetekohase täitmiseni.

10.2.   Leping on koostatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest ühe saab üürnik ja teise üürileandja.